Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Firma TF CORP s.r.o. provozuje a spravuje portál hromadného nakupování na internetové stránce www.armyakce.cz (dále jen „Portál ARMYAKCE.cz"). TF CORP s.r.o. pronajímá stránky ARMYAKCE.cz a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce") a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu ARMYAKCE.CZ uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník") smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva").

Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál ARMYAKCE.cz (dále jen „Uživatel") při vstupu na Portál ARMYAKCE.cz, a dalším používání Portálu ARMYAKCE.cz, jakož i další související právní vztahy.

Uživatel vstupem na Portál ARMYAKCE.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

TF CORP s.r.o. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. TF CORP s.r.o. informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu ARMYAKCE.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu ARMYAKCE.cz.

II. Použití Portálu ARMYAKCE.cz

Přístup a používání Portálu ARMYAKCE.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu ARMYAKCE.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

TF CORP s.r.o. není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. TF CORP s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

TF CORP s.r.o. pronajímá Portál ARMYAKCE.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu ARMYAKCE.cz. TF CORP s.r.o. neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ARMYAKCE.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu ARMYAKCE.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. TF CORP s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu ARMYAKCE.cz.
TF CORP s.r.o. nezaručuje nepřerušený přístup na Portál ARMYAKCE.CZ, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu ARMYAKCE.cz. TF CORP s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu ARMYAKCE.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu ARMYAKCE.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu ARMYAKCE.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Kliknutím na některé odkazy na Portálu ARMYAKCE.cz může dojít k opuštění Portálu ARMYAKCE.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu ARMYAKCE.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu ARMYAKCE.cz třetím osobám.
TF CORP s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál ARMYAKCE.cz.

III. Ochrana osobních údajů

TF CORP s.r.o. zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu TF CORP s.r.o. Zprostředkovanou smlouvu.

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, IP adresa (dále vše společně jen jako „Osobní údaje").

Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů ARMYAKCE.cz, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat TF CORP s.r.o. o změně ve svých Osobních údajích.
Zpracováním Osobních údajů může TF CORP s.r.o., jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu ARMYAKCE.cz.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k TF CORP s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu TF CORP s.r.o..

V případě, že by se Uživatel domníval, že TF CORP s.r.o. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat TF CORP s.r.o. o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu TF CORP s.r.o. povinen tuto informaci předat. Vykupto.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami TF CORP s.r.o. a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení TF CORP s.r.o. na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

TF CORP s.r.o. je vlastníkem Portálu ARMYAKCE.cz.
Portál ARMYAKCE.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. TF CORP s.r.o. vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu ARMYAKCE.cz.

V. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči TF CORP s.r.o. prohlašuje a zaručuje, že:
je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, veškeré údaje, které poskytuje společnosti TF CORP s.r.o., jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, se před zahájením užívání Portálu TF CORP s.r.o. důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel je povinen při užívání Portálu ARMYAKCE.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva TF CORP s.r.o. i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
užívat Portál ARMYAKCE.CZ v rozporu s těmito Podmínkami, komerčně užívat kterékoli části Portálu ARMYAKCE.cz způsobem způsobilým poškodit ARMYAKCE.cz a/nebo Zájemce, získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu ARMYAKCE.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu ARMYAKCE.cz, používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu ARMYAKCE.cz. Portál ARMYAKCE.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo TF CORP s.r.o. a který je v souladu s jeho určením.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
nebude používat Portál ARMYAKCE.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu ARMYAKCE.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+" nebo jiným symbolem shodného významu.

VII. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem ARMYAKCE.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu ARMYAKCE.cz realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 10. 11. 2014

Novinky na Váš e-mail

Máte-li zájem odebírat informace o zajímavých slevách, novinkách a nabídkách, vložte svou e-mailovou adresu. Informace o ochraně osobních údajů